โลโก้เว็บไซต์ งานนิทรรศการปัญหาพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานนิทรรศการปัญหาพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2837 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 น. ที่โรงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์พร้อมแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือการสาธิต ซึ่งมีจำนวน  9  เรื่อง  ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้นำกระบวนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้ในสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาใช้เพื่อประยุกต์แก้ไขปัญหาพิเศษที่สนใจหรือสร้างเป็นองค์ความรูใหม่ โดยผ่านกระบวนการคิดค้น  การสืบค้น การทดลองทางวิทยาศาสตร์จนได้มาเป็นชิ้นงาน  ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าหัวข้อปัญหาพิเศษของนักศึกษามีความน่าสนใจ และนักศึกษาดำเนินงานได้ดีในระดับที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลสู้ผู้ที่สนใจหรือนำไปดำเนินการวิจัยต่อยอดทางความคิด และการสร้างสรรค์พัฒนางานวิจัยได้

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา