โลโก้เว็บไซต์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาสตร์ ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาสตร์ ศึกษาดูงาน มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 7  กรกฎาคม  2560   ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมคณะ อาจารย์ และนักศึกษา  ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เขตภาคเหนือตอนล่าง โดยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาสตร์  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 600 คน  เข้าศึกษาดูงาน ณ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และโรงสีข้าว “ราชมงคลล้านนาพิษณุโลก”  โดยมี ผศ.บุญเจิด  กาญจนา  หัวหน้าโรงสีข้าวฯ  และ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม  หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา  เป็นวิทยากร  บรรยายให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนในโครงการดังกล่าว    

 

ภาพ/ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา