โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลพิษณุโลก จับมือความร่วมมือกับ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลพิษณุโลก จับมือความร่วมมือกับ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร  หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ นายชาญ  ฉันท์วิภว กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  และ นายเอกรัตน์  เตชะเวช กรรมการ โดยมีข้อตกลงของมหาวิทยาลัยและบริษัทในการให้ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ   อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ   การวิจัยและพัฒนา  การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม   และวิชาการสาขาอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำผลการร่วมมือดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  ให้ความร่วมมือระหว่างกันสร้างบุคลากร  บัณฑิต นักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล  และอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้อง                    โดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน  การฝึกอบรม  การฝึกงาน/สหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา