โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้ด้านการวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 540 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม 1423  ชั้น 2  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผอ.กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการเสวนาในหัวข้อ "การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาในวิชาชีพ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน"  โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ดำเนินการจัดขึ้น  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี อาจารย์ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการเสวนา  ทั้งนี้  เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สอดคล้องตามพันธกิจและสภาพแวดล้อมความพร้อมของแต่ละสถาบัน

 

ภาพ/ข่าว - ธีร์วรา แสงอินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา