โลโก้เว็บไซต์ โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2059 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 รศ.เดชา นาวนุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ "ค่ายภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560"โดยสาขาศิลปศาสตร์และศูนย์ภาษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา โดยใช้วิธีบูรณาการกิจกรรมฐานการเรียนรู้กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ 1)ฐานการเรียนรู้คำศัพท์ Vocabulary Davinci Game   2)ฐานฝึกทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ Reading and and Writing Skills  3)ฐานฝึกทักษะการฟัง-พูด Speaking and Listening Skills และ 4)ฐานเรียนรู้วัฒนธรรมจีน Chinese Culture โดยผู้เข้ารับการกอบรม เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาต่างๆ  ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ระดับชั้นปีที่ 2 , ปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เป็นวิทยากร มีคณาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาในแต่ละฐาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความคิดเชิงระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์ และรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่ อันเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงได้ฝึกฝนการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ต่อไป

ภาพ-ธีร์วรา แสงอินทร์

ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา