โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบSTEM ศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบSTEM ศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบSTEM ศึกษา โดยใช้โครงงานทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา    โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ซึ่งพันธกิจในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  จึงให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการจัดโครงการขึ้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2560  โดยมี อาจารย์สวรรยา หาญวงษา และ ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นำทีมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้   ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาษา และกลุ่มเทคโนโลยี จากโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  จำนวน 31 คน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEM ศึกษา โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐาน  พัฒนาทักษะครูผู้สอนในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ด้วยการนำโครงการวิทยาศาสตร์มาใช้   ซึ่งจะส่งผลให้ผู้นำไปสอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์  สามารถสร้างกำลังคนด้านสะเต็มของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาติ ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา