โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 923 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  15  มิถุนายน 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นประธานพิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา  2560   ณ  อาคารอเนกประสงค์   โดยมี  คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง พร้อมคณะกรรมการ คณาจารย์และนักศึกษา   ร่วมพิธี   กิจกรรมภายในพิธีประกอบด้วย   พิธีไหว้ครู โดยผู้แทนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์     ,   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  แต่ละห้องทุกชั้นปี มอบพานไหว้ครูแด่ ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีฯ คณะผู้บริหาร  และคณาจารย์อาวุโส,  พิธีเจิมหนังสือ      ,  พิธีร้องเพลงพระคุณที่ 3 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ทุนการศึกษามอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 14  ทุน  

ทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ/กิจกรรมและกีฬา   

-          โดยสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง จำนวน  9  ทุน ทุนละ 5,000 บาท  รวมมูลค่า 45,000 บาท

-          โดยคุณปรีชา   เอมอิ่ม   จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมมูลค่า  30,000 บาท

-          โดย คุณธัญพร  แดงรอด  ประธานกรรมการบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ จำกัด  จำนวน 5  ทุน ทุนละ  5,000  บาท  รวมมูลค่า 25,000 บาท

-          โดยคุณกฤษณ์  ภูริพงษ์  จำนวน 2  ทุน  ทุนละ 5,000 บาท  รวมมูลค่า 10,000 บาท

-          โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุบุตร เอ็นจิเนียริ่ง จำนวน  2  ทุน ทุนละ 5,000  บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

 

นอกจากนี้ ยังมีทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ 

-          โดย สมาคมศิษยเก่าเกษตรบ้านกร่าง  จำนวน  2  ทุน  ทุนละ  5,000 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

-          โดย กลุ่มรักษ์ปู่ยาง เกษตรบ้านกร่าง จำนวน  2  ทุน  ทุนละ  5,000 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท

 

          งานพิธีไหว้ครู  มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้น้อมระลึกถึงพระคุณ ของครู-อาจารย์  ที่ได้อบรมสั่งสอนมอบวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์กับศิษย์ อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในสถาบัน  ต่อไป

                   

ภาพ-อ.สุภภณ พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา