โลโก้เว็บไซต์ โครงการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 930 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 พฤษภาคม  2560  เวลา 09.00 น. รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ ณ ห้อง 1465 ชั้น 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 17 กลุ่ม  โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน” จากคุณสิงหนาท นาคอาจหาญ  ผู้จัดการสาขาบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด    ทั้งนี้ การฝึกงานและสหกิจศึกษา มุ่งส่งเสริมระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบ เพื่อนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการอันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น

ขอบคุณภาพข่าว โดย ดรกัญญกาญจน์  ไซเออร์ส

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา