โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิด โครงการ Agri-Camp of Capacity-Building Development for SAT Students : Creative Design Thinking for Community | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีเปิด โครงการ Agri-Camp of Capacity-Building Development for SAT Students : Creative Design Thinking for Community

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 2510 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560  อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ (English Program) Agri-Camp of Capacity-Building Development for SAT Students : Creative Design Thinking for Community ซึึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Learning Center) ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา จากพื้นที่ ตาก น่าน พิษณุโลก และลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการจัดการศึกษา CDIO  ให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีประสบการณ์ ทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชน 

      ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา