โลโก้เว็บไซต์ เปิดโครงการ Smart Camp นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดโครงการ Smart Camp นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 979 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ที่ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน  โครงการ Smart Camp นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560    โดยกองการศึกษา  ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย    กำหนดจัดโครงการครั้งนี้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้วิชาพื้นฐาน   เพื่อสอดคล้องกับ โครงการผลิตบัณฑิต Hands On     

          กิจกรรมภายในโครงการ   ประกอบด้วย     การเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน  ได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และวิชาความรู้ทักษะวิชาชีพ    นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมออกกำลังกาย  และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างทักษะและความสัมพันธ์ของนักศึกษาใหม่   อันจะส่งผลให้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา เพื่อเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ ต่อไป

         

ภาพ – สุภภณ พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา