โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 4868 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ได้รับเกียรติจากผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน” โดยนายนายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว จัดโดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในด้านความร่วมมือร่วมกับ ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ หมู่บ้าน ชุมชน โดยเป็นการเริ่มจากกระบวนการทำ Village Profile ในเชิงลึกของชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะสามารถนำไปต่อยอดดำเนินการในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม การดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) และโครงการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูล และประสานงานระหว่าง ชุมชน หมู่บ้าน มหาวิทยาลัย บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บนพื้นฐานคือความพอมี พอกิน พอใช้ก่อน แล้วจึงค่อยเสริม ค่อยสร้าง ความเจริญและเศรษฐกิจขั้นสูงต่อไปโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน  จำนวน ๒๓  ชุมชน คณาจารย์และบุคลากร จำนวน ๑๒๑ ท่าน ผู้นำชุมชนทุกชุมชนที่ดำเนินโครงการ รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการ จากทุกพื้นที่ ทุกคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาและสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 3 ท่าน คือนายอุดม  มณีขัติย์ รศ.สุทัศน์  จุลศรีไกวัล และนายเทพ วงศ์สุภา

ภาพ : จักรรินทร์ ชื่นสมบัติ

ข่าว : หนึ่งฤทัย แสงใส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา