โลโก้เว็บไซต์ ผลการคัดเลือกตัวนำโชค ตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ  ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผลการคัดเลือกตัวนำโชค ตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2560 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 1559 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวนำโชค ตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 34 "ล้านนาเกมส์"


ตัวนำโชค

ตัวนำโชคคือ "น้องปีบคำ" และ "ปีบเงิน"
ผู้ส่งผลงานคือ นายกิตติวัฒน์  กันทารักษ์
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(เทียบโอน) ชันปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาตราสัญลักษณ์

ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา


คำขวัญ

คำขวัญคือ " สร้างสัมพันธ์ด้วยไมตรี ราชมงคลล้านนา สร้างสามัคคี 9 ราชมงคล"

ผู้ส่งผลงานคือ นายธนาวัฒน์  การินจันทร์
นักศึกษาสาขาการบัญชี(เทียบโอน) ชันปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา


Click >>>>  ผลการคัดเลือกตัวนำโชค ตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา