โลโก้เว็บไซต์ อบรม “การสร้างรูปแบบหน้าต่างโฆษณา(Banner) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรม “การสร้างรูปแบบหน้าต่างโฆษณา(Banner)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 485 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การสร้างรูปแบบหน้าต่างโฆษณา(Banner) ของผลิตภัณฑ์สินค้าทางเว็บไซต์” รุ่นที่ 1-3 โดยศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินงานจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย อาจารย์สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และ อาจารย์มรกต ทองพรหม อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยากร มีนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์และเกษตรกรกลุ่มเมล่อน เพื่อส่งเสริมความรู้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ นำมาปรับใช้ในการเพิ่มการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นสถานที่สาธารณะ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตสำหรับค้นคว้าข้อมูล ต่อยอดความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐ (e-Services) เพื่อสร้างผู้ชำนาญการในชุมชนให้มีความรู้ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถดูแลศูนย์การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นแนวทางการพึ่งตนเองและความยั่งยืน และ เพื่อรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนสนับสนุนการตัดสินใจของคนในชุมชนได้ และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ภาพ-ธีร์วรา แสงอินทร์
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา