โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สนองนโยบายรัฐบาลเปิดบูธขายข้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา สนองนโยบายรัฐบาลเปิดบูธขายข้าว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1959 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา สนองนโยบายรัฐบาลเปิดบูธขายข้าว เพื่อช่วยเกษตรกรชาวนาขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น ลดขั้นตอนผ่านโรงสีเอกชนและพ่อค้าคนกลางกดราคา โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดบูธจำหน่ายข้าวสารช่วยชาวนา ที่ลานหน้ามหาวิทยาลัยฯ  โดยนำข้าวปลอดสารพิษราชมงคล จำหน่ายราคาถุงละ 50 บาท บรรจุ 2 กิโลกรัม เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   

สำหรับข้าวปลอดสารพิษราชมงคล เป็นข้าวหมอมะลิพันธุ์ปทุมธานี 1 ปลูกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก    ผ่านการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน GAP ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่พิษณุโลก ภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยซึ่งเป็นข้าวที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีและจุลินทรีย์ก่อโรคผ่านการสีข้าวใน “โรงสีข้าวนำยุทธ” ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวเพื่อสุขภาพ (มีพิธีเปิดโรงสีเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การเกษตรปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวเพื่อสุขภาพ มีกระบวน      การตั้งแต่การผลิต เก็บเกี่ยว การสีข้าวเปลือกและการอบข้าวเพื่อให้ชาวนาได้ใช้โรงสีนี้เพื่อการสีข้าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวเพื่อสุขภาพ เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เป็นแหล่งการเรียนการสอนที่เน้นการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัย การบริการวิชาการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามพันธกิจหลักของสถาบันและตามแนวนโยบาย โดยมีความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้าวอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวเพื่อสุขภาพได้อย่างแน่นอน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา