โลโก้เว็บไซต์ กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 552 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รกท.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร , อาจารย์บุญฤทธิ์ สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา , ผศ.บุญเจิด กาญจนา , อ.ไพบูลย์ สวนพันธุ์ ,อ.สมชาย โพธิ์พยอม , นางธีร์วรา แสงอินทร์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และ นางสาวพัชรินทร์ หวานเสียง ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ ศาลากลาง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการและให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะหารือข้อราชการต่าง ๆ เน้นการนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดพิษณุโลก 
โอกาสนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีส่งมอบธงการจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ให้กับ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพื่อรับมอบหมายการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จ.พิษณุโลก ครั้งต่อไป วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ภาพ –พัชรินทร์ หวานเสียง
ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา