โลโก้เว็บไซต์ การประชุมชี้แจงการทำภาระงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมชี้แจงการทำภาระงาน


วันที่ 13 ตุลาคม 2559 รศ. เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมชี้แจงการทำภาระงานขอลบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน และ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหาร พร้อมด้วย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รวบรวมข้อมูลภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนบริหาร ดำเนินการ ต่อไป