โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม“รวมแรงสามัคคี สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรม“รวมแรงสามัคคี สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 320 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ในวันที่ 9 ธันวาคม  2558  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จึงกำหนดจัดกิจกรรม   “รวมแรงสามัคคี สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ นักศึกษาได้ลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนา ที่ตนเองได้ลงมือดำเอง  ปลูกเอง  ทั้งนี้  เพื่อให้น้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯ เกิดความอบอุ่นใจ  เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง นักศึกษา ในสถาบันเดียวกัน  และยังเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2558 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย ด้วยการดำนา ณ แปลงนาสาธิต สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   โดยให้น้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  ทำกิจกรรมดำนา   ซึ่งใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  ในพื้นที่แปลงนา 5 ไร่     เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าว  และตระหนักถึงความสำคัญของข้าว  และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ที่มุ่งเน้นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์  

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ์  ประธานสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน  พร้อมทั้ง  ประธานกรรมการบริษัทนุช ฟอร์ไลฟ์  จำกัด  ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกร่าง   เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย  รับชมการแสดงเต้นกำรำเคียว          ซึ่งหลังจากกิจกรรมเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้น  แขกผู้มีเกียรติ  คณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา ร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้าน ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา