โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีขับเคลื่อนแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีขับเคลื่อนแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมความร่วมมือร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดย พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมคณะ ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อร่วมกันศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันให้กระทรวงกลาโหมอีกทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อาทิ การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน และการวิจัยและพัฒนาระบบโดรน  ส่วนในภาคบ่าย เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด โครงการโคกหนองนาโมเดล ณ บริเวณแปลงนาสาธิตสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ศึกษางานวิจัยระบบพลังงานทดแทนของหน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ  ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยผลิตและวิเคราะห์ เป็นต้น

พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า "การประชุมหารือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้มีโอกาสที่จะร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มี รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศยังได้ถือโอกาสเรียนรู้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่จะนำสิ่งที่ต่างๆที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนำมาเพื่อกำหนดนโยบายของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาและต่อยอดสู่สร้างแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศต่อไป"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา