โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ ตาก เข้าร่วมจำนวน 60 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง รองคณบดีฝ่าวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และ อ.ธนโชค จันทร์สูง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) มากยิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนง เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ในการแก้ปัญหา เพื่อให้เยาวชนนั้นมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา