โลโก้เว็บไซต์ การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กำหนดจัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนทั้งสิ้น 450 คน พิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ คุณธัญพร แดงรอด ประธานกรรมการบริหารบริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร พิธีแนะนำบัณฑิตเกียรตินิยม และพิธีถ่ายรูปหมู่ ณ บริเวณสนามด้านหน้าอาคารอำนวยการ ซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี จากผู้ปกครอง คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นน้อง ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
วันที่ 1 กันยายน 2559 บัณฑิตจะทำการฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 กันยายน 2559 
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต

ทั้งนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ทุกท่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา