โลโก้เว็บไซต์ ARIT Roadshow ส่งเสริมสมรรถนะการใช้งาน E-Learning และ E-office มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ARIT Roadshow ส่งเสริมสมรรถนะการใช้งาน E-Learning และ E-office มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ ส่งเสริมสมรรถนะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอน (RMUTL E-Learning)” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการระบบการจัดการเรียน การสอนผ่านระบบออนไลน์ (RMUTL Moodle) ให้มีระบบความปลอดภัย มีระบบการยืนยันตัวตนโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ มทร.ล้านนา เช่น ฐานข้อมูลงานทะเบียน ฐานข้อมูลนักศึกษา และอาจารย์ ให้สามารถจัดทำรายวิชาผ่านสื่อออนไลน์ได้ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนของ มทร.ล้านนา ให้ก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา รวมไปถึงการดำเนินโครงการ “การเสริมสร้างทักษะและบูรณาการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTL E-office)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานโดยผ่านเครื่องมือของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ อีกด้วย
   การดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ (น่าน ตาก พิษณุ เชียงราย ลำปาง และเชียงใหม่) โดยมีผู้บริหาร ของ สวส.มทร.ล้านนา บุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา และงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ลงพื้นที่ ดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศในการดำเนินโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมเป็นอย่างดี โดยรายละเอียดการอบรมของ กิจกรรม RMUTL E-Learning มีการแนะนำการใช้งานเครื่องมือ Moodle v.๓.๑๑ เป็นการพัฒนาและสร้างความมั่นในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีฟีเจอร์และความสามารถที่หลากหลาย เช่น การแทรกเนื้อหาจาก H5P, การใช้ safe exam browser ในการป้องกันการทุจริตในการทำแบบทดสอบ, การตรวจการบ้านในมุมมองรูปแบบ PDF อีกทั้งยังรวมไปถึงหน้าแสดงผลของเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย ใช้งานง่าย และมีความปลอดภัยกว่าเวอร์ชั่นเดิม ในส่วนของกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบ RMUTL E-Office มีการแนะนำการใช้งานเครื่องมือระบบการมอบหมายงานรายบุคคล การเชื่อมต่อการแจ้งเตือนหนังสือในระบบผ่านระบบ Line Notify เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งกำหนดการของกิจกรรมฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏนี้

พื้นที่

ห้องอบรม

วัน/เวลาฝึกอบรม

มทร.ล้านนา ลำปาง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505
อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

มทร.ล้านนา ตาก

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
อาคาร 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

มทร.ล้านนา  น่าน

ห้อง ABL301
อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

มทร.ล้านนา

ห้อง Virtual Desktop Lab 1
หอสมุดราชมงคล เชียงใหม่

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1462
อาคารวิทยบริการ

วันที่ 31-1 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

มทร.ล้านนา เชียงราย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
อาคารวิทยบริการ

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

ข่าว : กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กลุ่มงานบริการการศึกษา, งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา