โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-06-21

เครื่องจักรกลเกษตร คณะวิทย์ฯ จัดอบรมให้ความรู้โครงการ การพัฒนาทักษะการออกแบบและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ แก่โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก
อังคาร 21 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์ และอาจารย์ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว  จัดอบรมให้ความรู้โครงการ "การพัฒนาทักษะการออกแบบและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิรา... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ U2T ตำบลสันกลาง มทร.ล้านนา เชียงราย ถอดบทเรียน หารือแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาโครงการในระยะต่อไป
อังคาร 21 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                            วันที่ 21 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา, คณะผู้บริหาร คณ... >> อ่านต่อ


สวส. ยกระดับมาตรฐานสากล อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา จัดโครงการ “อบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ACP”
อังคาร 21 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินโครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Professional (ACP) ประกอบด้วย ๓ โปรแกรม คือ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ Adobe Premiere เพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ACP รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์อบรมและทดสอบฐานโปรแกรม ดังกล่าว ในการพัฒนาและยกประสิทธิภาพกระบวนกา... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565
อังคาร 21 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อดำเนินงานจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงความรู้ในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างเพื่อการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  นั้น   คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแล... >> อ่านต่อ


ARIT Roadshow ส่งเสริมสมรรถนะการใช้งาน E-Learning และ E-office มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่
อังคาร 21 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ “ ส่งเสริมสมรรถนะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอน (RMUTL E-Learning)” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการระบบการจัดการเรียน การสอนผ่านระบบออนไลน์ (RMUTL Moodle) ให้มีระบบความปลอดภัย มีระบบการยืนยันตัวตนโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ มทร.ล้านนา เช่น ฐานข้อมูลงาน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา