โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เชิญร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1557 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อดำเนินงานจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงความรู้ในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างเพื่อการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  นั้น

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) โดยสามารถรับชมผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams ตามกำหนดการดังนี้

 

กำหนดการ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565

 

COP TALK ด้านการผลิตบัณฑิต

หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ยุค New Normal
วันที่ 29 มิถุนายน 2565
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 

COP TALK ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

หัวข้อ “การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา 13:00 - 16:00 น.
 

COP TALK ด้านการวิจัย

หัวข้อ “การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
เวลา 09:00- 12:00 น.

 

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  โดยสแกน QR code ที่ภาพหลัก หรือ ดำเนินการผ่านลิงค์ https://forms.gle/VWTDsAtYKFHUfUXX8 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมมที่ >> กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565 

....

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา