โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ สวพส.ลุ่มน้ำน่าน เดินหน้าพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลบนพื้นที่สูงเชื่อมโยงกับศูนย์ AIC | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ สวพส.ลุ่มน้ำน่าน เดินหน้าพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลบนพื้นที่สูงเชื่อมโยงกับศูนย์ AIC

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 เมษายน 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 758 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มหาวิทบาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วย อาจารย์กฤษณธร สินตะละ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลบนพื้นที่สูงเชื่อมโยงกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ขยายผลความสำเร็จงานโครงการหลวง โดยพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง ศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย พัฒนา และการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง (Highland Agritech and Innovation Center : HAIC) ให้ชุมชนและบุคลากรภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล และเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สูงกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนนำไปสู่การใช้ปรปะโยชน์ร่วมกัน ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นศูนย์ AIC ประจำจังหวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้บริการ แหล่งอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา