โลโก้เว็บไซต์ การอบรมจัดทำแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การอบรมจัดทำแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด “การอบรมจัดทำแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1” ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ดร.ชวชาต สุคธปฏิภาค ผอ.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นของการเขียนแผนธุรกิจ” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบการจัดทำแผนธุรกิจ พัฒนาธุรกิจในอนาคต ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีระยะเวลาการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 70 คน 
การจัดงานครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมากจากที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) และจัดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการหลัก และมีความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีต่างๆ หลายหน่วยงาน ภายใต้แผนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจดังกล่าว มีกรอบแนวคิดหลักในการผลักดันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้เริ่มต้น และดำเนินธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้อย่างมีศักยภาพ 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ โดยได้ดำเนินการจัดการอบรมเบื้องต้น จำนวน 3 รุ่น ที่ผ่านมา 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา