โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 โดย รัชนีกร แรงขิง จำนวนผู้เข้าชม 581 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2563  จำนวน  1  แผนงานวิจัย  งบประมาณที่ได้รับ  1,150,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานวิจัย  การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวการเกษตร 4.0  

โครงการย่อยที่ 1  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีความสุขของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพทำนา ในจังหวัดพิษณุโลก  

โครงการย่อยที่  2  กิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก

โครงการย่อยที่  3  รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพิษณุโลก

โครงการย่อยที่  4  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการลดภาระหนี้สินจากการประกอบอาชีพในยุคเกษตร 4.0 ของชาวนาสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก

โครงการย่อยที่  5  การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดพิษณุโลก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา