โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทุน  Hands-on  ประจำปีงบประมาณ  2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทุน Hands-on ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 เมษายน 2563 โดย รัชนีกร แรงขิง จำนวนผู้เข้าชม 469 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทุน  Hands-on  ประจำปีงบประมาณ  2563  ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนในรูปแบบ Responsive Web  โดยมี  อ.นนท์  แสนประสิทธิ์  อาจารย์คณบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

2.  การพัฒนาวัสดุบำรุงดินโดยใช้ ไบโอชาร์จากวัสดุเหลือทิ้งของกล้วยและทุเรียนร่วมกับมูลหมักก๊าซชีวภาพ  โดยมี  ดร.สุจิตตรา  อินทอง  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

3.  เครื่องกลั่นเอทานอลโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ  โดยมี ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา