โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2020-03-19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับด้านสุขอนามัยและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

                                                      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับด้านสุขอนามัยและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ                  โดยที่เป็นการสม... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคฤดูร้อน/2562
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

         ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคฤดูร้อน/2562               ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2563  จำนวน  1  แผนงานวิจัย  งบประมาณที่ได้รับ  1,150,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนงานวิจัย  การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เกษตรกรผู้ปลูกข... >> อ่านต่อประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวโหลดเอกสาร 1. ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล-1-คัน-ครั้งที่2 2. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล-1-คันครั้งที่2   >> อ่านต่อ


ประกาศประวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม ฯ จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวโหลดเอกสาร 1. ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพฯ 2 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักภาพฯ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา