โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2563 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2029 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ได้กำหนดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14 th National and 1st International Conference on Humiliates and Social Sciences) ในหัวข้อ Chill of  Humiliates and Social Sciences in Digitization :Flourish or Perish? ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศในการเผยแพร่ผลงานจววิจัยสู่สาธารณะชน โดยการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ การเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าทีพัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา