โลโก้เว็บไซต์ เชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2563 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 4515 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(Academic Journal Uttaradit Rajabhat University) เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัย ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่ม จังหวัด ตำบล หมู่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอบทความวิชาการสู่สาธารณะ โดยวารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ ๒ กำหนดเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (ราย ๖ เดือน) ผู้สนใจสมมารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เผยแพร่บทความให้เป็นที่ยอมรับ เข้าพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและส่งบทความได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/index/ หรือติต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกรณิศ ธนงกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ E-mai: journal@uru.ac.th โทรศัพท์ 061-1269-2552 ในวันเวลาราชการ

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา