โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“หลักสูตรเกษตรแม่นยำ”  กับมหาวิทยาลัยนเรศวร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“หลักสูตรเกษตรแม่นยำ”  กับมหาวิทยาลัยนเรศวร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2060 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 มีนาคม 2563  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมด้านวิชาการ  และการวิจัย  “หลักสูตรเกษตรแม่นยำ”   ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)  และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง)   โดยมีข้อตกลงที่จะร่วมมือกันในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเกษตรแม่นยำ และกิจกรรมทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรแม่นยำ (วท.บ.เกษตรแม่นยำ)   อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหลักสูตรเกษตรแม่นยำและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

 

ขอบคุณภาพ ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา