โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดอบรม Line Chatbot (ระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิทยบริการฯ จัดอบรม Line Chatbot (ระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มีนาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2922 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ Line Chatbot ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย คุณรัฐวิภาค อู่ทองมาก นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (โปรแกรมเมอร์ Multi Platform) Line Developer มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้ช่วยวิทยากร
   ซึ่งเป้าประสงค์ในการอบรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ โดยใช้เครื่องมือ Chat Bot สำหรับหน่วยงานและการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับตอบปัญหาผู้ใช้ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมฯ จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร ของหน่วยงานผู้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แก่บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) กองประชาสัมพันธ์ (ปชส.) กองพัฒนานักศึกษา (กพน.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส). ในฐานะผู้จัดโครงการดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายรอง คือ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของ มทร.ล้านนา ที่ให้ความสนใจเข้าร่วม
   โดยเนื้อหาในการอบรมฯ ประกอบด้วย ทำไมเราถึงต้องสร้าง Chatbot เพื่อตอบสนองงานของธุรกิจ องค์กร และหน่วยงาน ,เรียนรู้ ประโยชน์ และการประยุกต์ใช้งาน Chatbot ,เรียนรู้การใช้งาน Dialogflow ในการสร้างบอท ,LAB : การสร้าง Intent ในรูปแบบต่างๆ ,เรียนรู้การเชื่อมต่อ Dialogflow กับ LINE Messaging API (integration), LAB : Custom payload, เรียนรู้การใช้เครื่องมือ LINE Bot Designer, LAB : การส่งค่าด้วย parameter และ action, LAB : Fulfillment และการทำงานเบื้องต้น , เรียนรู้การสร้างพื้นฐาน Rich Menu และการใช้งาน Rich Menu Maker, LAB : บอทแนะนำสถานที่ท่อง และ Q & A ถามตอบคำถาม อีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด  ภรัญยู ใจบำรุง กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา และ อนพัช ไทยหย่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา