โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น  “การตัดแต่งซากสุกรเบื้องต้นและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น “การตัดแต่งซากสุกรเบื้องต้นและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  5 มีนาคม 2563   ที่ ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  สาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น  “การตัดแต่งซากสุกรเบื้องต้นและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า”  โดยมี ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งได้รับเกรียติจาก ดร.ศวรรณกมล น้อยดัด  ที่ปรึกษาบริษัทเอกชน ด้านกระบวนการแปรสภาพสัตว์ และ ด้านการจัดการภายในร้าน butcher shop   คุณเฉลิมชัย​ ทิพยัค   กรรมการ​ หุ้นส่วน​บริษัท​ คิด​ขาย ​บ​ู​ช​เชอร์ ​แอนด์ ​เ​รส​ร​องท์​ จ​ำ​กัด   และ  คุณณัฐ​พล​ เต็งมงคล  เจ้าร้านจำหน่าย​ เนื้อโคขุน​ เนื้อสุกร​ เนื้อไก่​ ผลิตภัณฑ์​แปรรูป​เนื้อต่าง​ๆ​ ตลาด​ อตก.​จตุจักร​ กรุงเทพฯ​   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  ที่สนใจเกี่ยวกับลักษณะซากและคุณภาพซากในการตัดแต่งซากให้ถูกต้องตามหลักและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสุกร  อีกทั้ง  เป็นการเสริมสร้างพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

 

ภาพ – ศิริลักษณ์ เสน่หา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา