โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1712 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน) ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และประกาศให้ ปี 2563 เป็นปีแห่ง "เทคโนโลยีการเกษตร" จึงมีแนวคิดให้จัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด โดยมีแผนจะจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ให้ครบทั้ว 77 จังหวัด ภายในปี 2563 นั้น

              ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา