โลโก้เว็บไซต์ 5มี.ค.63อบรมแปรรูปเนื้อสุกร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

5มี.ค.63อบรมแปรรูปเนื้อสุกร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น “การตัดแต่งซากสุกรเบื้องต้นและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า”
วันที่  5 มีนาคม 2563   ที่ ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  สาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา