โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนศึกษาดูงานด้านเกษตรและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนศึกษาดูงานด้านเกษตรและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1017 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  11 – 12  ธันวาคม  2562  ทีมงานคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นวิทยากร  พร้อมให้การต้อนรับและดูแล  คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง  ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่  1  จำนวน  703 คน  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา และ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์  ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน    โดยการศึกษาดูงานในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาประมง  สาขาพืชศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และ สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน   เสริมสร้างทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านการเกษตรวิชาชีพ ที่จะสามารถนำไปประบใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตได้ ต่อไป

 

ภาพ – อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา