โลโก้เว็บไซต์ การประกวด RMUTL PLC STAR AWARDS CONTEST 2019   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประกวด RMUTL PLC STAR AWARDS CONTEST 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1338 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 ธันวาคม  2562  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ RMUTL PLC STAR AWARDS CONTEST 2019  ณ  อาคารอเนกประสงค์  โดยมี คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          สรุปผลการประกวด  มีดังนี้

ประเภท

ระดับรางวัล

หมายเลข

ชื่อ – นามสกุล

ชื่อเล่น

สาขา

คณะ

MISS

1

G1

นางสาวกัลยรัตน์   ผาสุขขี

ออน

การจัดการธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

2

G6

นางสาวฐิดาภรณ์   ปูสารี

พลอย

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์

3

G5

นางสาววรรณพร  ผันสนาม

วาย

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร์

 

MISTER

1

B2

นายธนายุทธ  เนียมหอม

กาย

การจัดการธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

2

B3

นายกิตติศักดิ์  แช่มช้อย

กิต

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมศาสตร์

3

B9

นายภูมินทร์  ท้าวหลวง

นิว

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์

 

MISS QUEEN

1

Q1

นายเจษฎา  ไทยช้อย

ฟิวส์

การจัดการธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

2

Q3

นายมงคล  กันอ่วม

ปีใหม่

เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)

วิทยาศาสตร์

3

Q2

นายธีระพงศ์  ปั้นแตง

เตอร์

เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)

วิทยาศาสตร์

 

MISS CONGENIALITY 2019 

1

C2

นายจิรเมธ  ดอนเรืองไพร

บาส

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

บริหารธุรกิจ

2

C1

นายชลสิทธิ์  สุบงกฎ

แม้ว

ช่างยนต์

วิศวกรรมศาสตร์

 

รางวัล Social Popular Vote 2019

1

B8

นายชัยญพันธ์  บัวด้วง

สมรักษ์

การจัดการธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

รางวัล ขัวญใจราชมงคล 2019

1

G6

นางสาวฐิดาภรณ์  ปูสารี

พลอย

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์

 

 

ขอบคุณภาพ – ทีมงานกองการศึกษา , สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก  , งานประชาสัมพันธ์

ข่าว – ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา