โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1616 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (10 ก.ย.62) ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสองแคว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  นายสุรพล  วรินทร์เวช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว  กล่าวต้อนรับ   โอกาสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มอบชุดการเรียนการสอนเครื่องมือช่างให้กับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา

          โครงการดังกล่าว  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM  ทางด้านช่างอุตสาหกรรม  กิจกรรมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้  กิจกรรมเกมส์ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ  อาทิ  การออกแบบโครงการสร้างวัสดุเพื่อรองรับน้ำหนัก  เป็นต้น   ทั้งนี้  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ การบริการวิชาการ  โดยนำแนวคิด STEM มาใช้ในการพัฒนาครูและนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  เพื่อเป็นตัวป้อนในการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ  ส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป

         

ภาพ – อ.ณัฐพงษ์  แกมทับทิม ,  ปภาดา พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา