โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 สิงหาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1696 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 สิงหาคม  2562   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 (Young Inventors)  ประจำปีการศึกษา 2562   ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  โดยมีคณาจารย์  และนักศึกษา เข้าร่วมงาน   นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา  วชิระวงศกร  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นางสาวพรรษกร  วรวิมลวนิช  กรรมการบริหาร บริษัทวิมลวนิช  จำกัด  ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประกวดโครงการ  ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือก ของนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์   จำนวน  13  ทีม   ซึ่งทีมที่ชนะจำนวน  4  ทีม  จะได้รับเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ  

          ทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา  2562  ประกอบด้วย

 1. เครื่องเพาะถั่วงอกคอนโดพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับธุรกิจระดับครอบครัว
 2. เตาย่างปลอดสารพิษและไร้ควัน
 3. ระบบชาร์จแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งาน
 4. ชุดความร้อนไมโครเวฟกับลมร้อน
 5. ชุดควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน
 6. ระบบควบคุมสภาวะในสมาร์ทฟาร์มผ่านสมาร์ทโฟน
 7. ชุดตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน
 8. โมเดลเครื่องเก็บผักตบชวาวัชพืช
 9. เก้าอี้มหัศจรรย์
 10. กระถางต้นไม้ย่อยสลายได้จากแป้งผสมปุ๋ย
 11. ชุดฟักไข่ปลา Adhesive-demersal Egg เคลื่อนที่
 12. Healthy snack
 13. ไข่ไก่คอเลสเตอรอลต่ำด้วยใบมะรุม

          โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการต่อสังคมและชุมชน ไทยแลนด์ 4.0 (Young Inventors)   มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักนวัตกร  หรือนักจัดการนวัตกรรม  ส่งผลให้นักศึกษารู้จักคิด  แก้ปัญหา  และพัฒนา โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  การป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติ  การศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก  และการสร้างสรรค์ การออกแบบ  ซึ่งคิดในเชิงสร้างสรรค์  และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนได้ต่อไปในอนาคต 

 

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม , ปภาดา  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา