โลโก้เว็บไซต์ ประกวดนวัตกรรม20ส.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกวดนวัตกรรม20ส.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 สิงหาคม  2562   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานการประกวดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา