โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนอาจารย์..เข้าร่วมโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญชวนอาจารย์..เข้าร่วมโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 สิงหาคม 2562 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 835 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และบูรณาการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ และยกระดับความรู้บูรณาการการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อพัฒนาบุคลากรและอาจารย์ให้สามารถใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียน กำลังคนในยุคดิจิทัล กำหนดจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน Microsoft Certified Educator (MCE)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญในหลักสูตรการฝึกอบรม มาตรฐาน Microsoft Certified Educator (MCE) และได้รับการทดสอบมาตรฐาน MEC ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

ลักษณะของการวัดและประเมินผล

ใช้เวลาในการทดสอบมาตรฐาน ด้วยประกาศนียบัตรระดับมาตรฐานสากล Microsoft Certified Educator (MCE) เวลาในการสอบ 60 นาทีข้อสอบมี 40 ข้อ ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ คำถามเป็นแบบเลือกตอบ และวิเคราะห์เนื้อหาจากกรณีศึกษา ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • ส่งเสริมการประสานงานร่วมกันของนักเรียน
  • สร้างทักษะการสื่อสาร
  • ฝึกฝนการสร้างความรู้
  • ฝึกฝนการควบคุมตนเอง
  • เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
  • สนับสนุนให้นักเรียนในการใช้เครื่องมือในการสื่อสารและข้อมูล
  • ส่งเสริมการใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1801

นางสาวณหทัย เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1624

นายภรัญยู  ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1624

>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<

>> รายละเอียด Microsoft Certified Educator <<

>> ขั้นตอนการลงทะเบียน <<

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา