โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จับมือ เอกชน จัดอบรมฯ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิทยบริการฯ จับมือ เอกชน จัดอบรมฯ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 554 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการ " อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สวส.มทร.ล้านนา มีอาจารย์ทองคำ สมเพราะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในสายงานที่เกี่ยวข้อง จาก มทร.ล้านนา ทั้ง ๖ พื้นที่ ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง เข้าร่วมการอบรมฯครั้งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
   เป้าประสงค์ของการจัดโครางการฯนี้ เพื่อให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งในกิจกรรมด้านการเรียน การสอน การวิจัย รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ซึ่งรูปแบบการเชื่อมต่อระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนี้ มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงานสำหรับการปรับแต่งค่าในระดับสูง จึงได้เกิดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดอย่างทันถ่วงที เพื่อรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา