โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา นำผลงานเข้าร่วมแสดงในงาน

มทร.ล้านนา นำผลงานเข้าร่วมแสดงในงาน "Techno Mart 2019" เพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงาน  TechnoMart2019: "ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค" นำผลงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่มีความโดดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จนเกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 – 20.00 น ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยผลงานเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาค การผลิตและบริการ และได้ร่วม การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับรางวัลในระดับภาค มาประกวดในระดับประเทศ ได้แก่ เครื่องสไลต์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวาง โดย ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เครื่องทอดแบบน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำ โดย ผศ.บรรเจิด แสงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมีผลงานที่นำมาร่วมจัดแสดง เช่น เครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบแดง โดย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรีและคณะ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเครื่องขึ้นรูปซุปถั่วเหลืองอัตโนมัติ โดย ผศ.บรรเจิด แสงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เครื่องเพาะข้าวมอลลต์ โดย ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
นำผลิตภัณฑ์โครงการ ม่อนล้านโมเดลเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หรือเดิม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดพัฒนาและถ่ายทอดสู่ภูมิภาคทั้งระดับชุมชนฐานราก วิสาหกิจ ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการดำเนินงานโครงการต่างๆ  โครงการคลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำผลงานไปร่วมจัดนิทรรศการ เช่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถั่วเน่าบ้านหนองอ้อ และกลุ่มม่อนล้านโมเดล โดยคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มฮักน้ำจาง โดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านสา โครงการการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน. โดย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นอกจากนี้  นอกจากนี้ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 7 แห่ง (เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก ตาก เชียงราย ลำปาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร )ได้ร่วมประชุม "โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ประจำปี 2563" และได้นำอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เข้าร่วมประชุมเครือข่าย "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว." ประจำปี 2562  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศกว่า 1,000 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา