โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาแกนนำ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ศึกษาความรู้ด้านยาเสพติด ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก     | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาแกนนำ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ศึกษาความรู้ด้านยาเสพติด ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 967 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  4 กรกฎาคม  2562 แผนกพยาบาล  งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองการศึกษา  พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา จัดโครงการราชมงคลร่วมใจห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562  ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมนำนักศึกษาแกนนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ศึกษาดูงานภายในทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  เพื่อรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง รูปแบบกระบวนการบำบัดผู้ติดสารเสพติดและผู้ต้องโทษคดียาเสพติด    โดยมี อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร  พร้อมด้วย นายชัยลักษณ์  รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  และ นางสาวพิรานันท์  นามมุลตรี  มอบกระเช้าให้กับ นางแก้วใจ  สังข์แสง  ผู้อำนวยการส่วนฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะการทำงานทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  เพื่อเป็นการขอบคุณในการนำคณะศึกษาดูงานพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ ในกิจกรรมครั้งนี้ 

          ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและนักศึกษา  ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่  ได้รับทราบถึงผลร้ายที่จะส่งผลต่อร่างกาย  รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และเพื่อตระหนักถึงบทบาหน้าที่ในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดของประเทศชาติ ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา