โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 407 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มิถุนายน  2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการโครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562 มีนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง , ระดับปริญญาตรี  4 ปี และระดับปริญญาตรี(หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)    ใน 3 คณะ  ประกอบด้วย  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  301 คน   กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย  การบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา  โดย ดร.โสภณา  สำราญ      การบรรยาย เรื่อง ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  โดย คุณนุชรัจม์  มูลมา  พนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ    กิจกรรมแนะนำ สถานที่ อาคารเรียน ภายในมหาวิทยาลัยฯ  และ กิจกรรมสันทนาการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้   อีกทั้ง  ได้รับเกียรติจาก   คุณสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง      ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้าวฮ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง   และนายบุญร่วม  ทองคำ  สารวัตรกำนัน  ผู้แทนจากกำนันตำบลบ้านกร่าง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่   

          การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์   เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบ ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยฯ    ตลอดจนระบบและระเบียบการเรียนการสอน  รวมทั้ง การจัดกิจกรรมของนักศึกษาซึ่งควรได้รับการชี้แนะการปฏิบัติตน การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม   เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเรียน  และการอยู่ร่วมกันในสถาบันต่อไป      ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความมั่นใจ   เกิดสมาธิ สติ และปัญญา   ที่จะหมั่นศึกษาเล่าเรียนและดำเนินชีวิต  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก                 ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

 

 

ภาพ - ธีร์วรา  แสงอินทร์  ,  ศิริลักษณ์  เสน่หา  , สุภภณ  พลอยอิ่ม ,  ปภาดา  พลอยอิ่ม  

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา