โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในหัวข้อศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในหัวข้อศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1597 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ในหัวข้อศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม  ทั้งนี้ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 หัวข้อศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายเจ้าภาพ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาส ให้มีการพบปะกับหน่วยงานภาคธุรกิจการค้าภาคอุตสาหกรรมหน่วยงานภาคเอกชนเป็นแนวทางในการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และเพื่อนำผลงานวิจัยนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรหรือนวัตกรรมที่มีศักยภาพมาเผยแพร่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป 

          การประชุม วิชาการครั้งนี้   มีผลงานเข้าร่วมเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 193 ผลงาน แบ่งเป็นภาพบรรยายจำนวน 88 ผลงานและภาพโปสเตอร์จำนวน 105 ผลงาน รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการใน 4 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการศาสตร์พระราชานิทรรศการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  นิทรรศการชุดการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี lot (internet of things)  นิทรรศการแสดงผลงาน ไอพีดี psru 2019  งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพาณิชย์จากหิ้งสู่ห้าง อาทิ กระถางต้นไม้จากผงใบยาสูบลืมปุ๋ย ไร้แมลง  อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง เยลลี่จากน้ำผัก เป็นต้น  รวมไปถึงมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นระยะสั้นเพื่อสร้างอาชีพและเสริมรายได้จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่ การทำไข่เค็มกะทิและไข่เค็มสมุนไพร  การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพและ การทำสบู่สมุนไพร


 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา