โลโก้เว็บไซต์ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ  หลักสูตร “การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์เบื้องต้น” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ หลักสูตร “การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์เบื้องต้น”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 868 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 – 28  กุมภาพันธ์  2562  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ  หลักสูตร “การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์เบื้องต้น”  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   โดยมี  คณะผู้บริหาร  และคณาจารย์ คณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ 

 

ขอบคุณภาพจาก  นางสุทินา  พึ่งทอง

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา