โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
วันที่  18 พฤษภาคม  2559     ดร.ทินกร  ทาตระกูล   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบประกาศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา