โลโก้เว็บไซต์ วารสาร JSES 2565 06-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วารสาร JSES 2565 06-01

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)   นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้   การจัดการห่วงโซ่อุปท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา