โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย วันที่ 20-21 มิ.ย. 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย วันที่ 20-21 มิ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 โดย มทร.ล้านนาโครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ มทร.ล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2564
          ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้งานด้านบริหารมหาวิทยาลัย สามารถยกระดับคุณภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา